ជំនួយ / Help!

*ចំណាំ: ចំពោះនិស្សិតដែលបានបង្កើតគណនីរួចហើយ សូមចូលទៅកាន់ http://student.norton-u.com/student/login ដើម្បីចូលប្រព័ន្ធ

ដើម្បីបង្កើតគណនី៖

 • ចូលទៅកាន់ http://student.norton-u.com/ រួចចុចលើពាក្យ Create Account
 • រួចបំពេញព័ត៌មានទូទៅ
 • បន្ទាប់មកចុច Verfy
 • ជំហានបន្ទាប់បំពេញ Email, ពាក្យសម្ងាត់ដោយខ្លួនឯង (Password) នឹង បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ដដែលម្តងទៀត (Confirm Password)
 • បន្ទាប់មកចុច Save
 • ផ្ទាំង Dashboard បង្ហាញពីព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីនិស្សិតដូជា៖
  • Examinations: សម្រាប់ចុចយក Link សម្រាប់ប្រឡង
  • My Personal Detail: បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិត
  • My Payment History: ព័ត៌មានពីការបានបង់ប្រាក់
  • My Studies History: ប្រវត្តិការសិក្សារ
  • Classmate: បង្ហាញមិត្តរួមថ្នាក់